vedtægter

Vedtægter


§ 1 Selskabets navn

Selskabets navn er Selskabet for samtale og supervision i almen praksis.
Det internationale navn er: The Danish Balint Society.
Selskabet er tilsluttet det internationale Balintselskab, The International Balint Federation.

§ 2 Selskabets dannelse

Ved selskabets dannelse sammensluttes de to selskaber: Bendixselskabet for psykoterapeutisk samtale og Det danske Balintselskab, idet det er et ønske at videreføre og udvikle Michael Balints og Torben Bendix’s ideer.

§ 3 Selskabets hjemsted

Selskabets hjemsted er den til enhver tid siddende kasserers adresse.

§ 4 Selskabets stiftelse

Selskabet etableres pr. 1. januar 2006.

§ 5 Selskabets vedtægter

Selskabets vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 25. november 2005, ændringer til vedtægterne vedtaget på generalforsamling d. 17. januar 2008.

§ 6 Selskabets formål

Selskabets formål er:

 1. At fremme forståelsen af læge / patient forholdet .
 2. At fremme forståelsen for betydningen af den terapeutiske samtale.
 3. At fremme forståelsen for og træningen i den almenmedicinske konsultation og konsultationsprocessen.
 4. At fremme praktiserende lægers kendskab til psykologiske behandlingsmetoder og at fremme træning i samtalebehandling.
 5. At fremme praktiserende lægers uddannelse og træning i at supervisere praktiserende kolleger, yngre læger under uddannelse til almen praksis samt andre faggrupper i primærsektoren .
 6. At medvirke til at udvikle kvalitetskriterier for supervision.
 7. At støtte initiativer til forskning  i samtale og supervision i almen praksis.
 8. At fremme praktiserende lægers kendskab til supervision i almen praksis.
 9. At medvirke til at etablere supervisionsgrupper og,
 10. At fastholde og udbygge det internationale samarbejde vedrørende samtale og supervision i almen praksis bl.a. ved medlemskab af Det Internationale Balintselskab, www.balintinternational.com

§ 7 Målgruppe

Selskabet henvender sig primært til læger, men optager også andre autoriserede behandlere fra social- og sundhedssektoren.

§ 8 Medlemskab

Som medlemmer optages autoriserede behandlere fra alle professioner i social- og sundhedssektoren. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Medlemskab gælder for 1 år ad gangen og fornys ved betaling af det årlige kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.

§ 9 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 5 personer valgt blandt de aktive medlemmer.
 2. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.
 3. Flertallet af bestyrelsen skal være speciallæge i almen medicin med klinisk erfaring og / eller praktiserende læger. 
 4. Mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne skal have erfaring som supervisor.
 5. Selskabets formand vælges af generalforsamlingen for 2 år.
 6. Formandens funktionsperiode kan forlænges i yderligere 2 år ved genvalg. Genvalg kan finde sted to gange, hvorved formandens samlede funktionstid højst kan blive 6 år i sammenhæng. Senere nyvalg af tidligere formænd er muligt
 7. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges ligeledes for 2 år og afgår skiftevis med 2 i ulige år og 2 i lige år, første gang efter foretagen lodtrækning.
 8. Genvalg kan finde sted.
 9. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
 10. Straks efter den stiftende generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en kasserer og en sekretær.
 11. Den af bestyrelsens midte udpegede formand stiller sin post til rådighed ved ordinært formandsvalg på førstkommende ordinære generalforsamling efter selskabets stiftelse.

§ 10 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamlingen holdes 1 gang årligt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Beretning fra udvalg
 5. Indkomne forslag
 6. Kassererens beretning, herunder årsregnskab og budgetforslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand
 9. Valg af den øvrige bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel til alle medlemmer. Kontingentet opkræves 1 gang årligt, således at opgørelse af medlemstal og økonomi kan foreligge til generalforsamlingen. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. Den stiftende generalforsamling vedtog, at kontingentet det første år er kr. 250. Indkaldelse til generalforsamling kan finde sted per e-mail med bekræftelse af modtagelse til de medlemmer, der har e-mail. Til de øvrige sendes indkaldelsen per post.

§ 11 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun finde sted ved en generalforsamling, hvor ændringsforslagene har været udsendt i forvejen til alle medlemmer og når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 12 Opløsning af selskabet

Selskabet kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvis forslaget er på dagsordenen og hvis ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for følgende dagsorden:

 1. Ophør af foreningen
 2. Anvendelse af foreningens formue

§ 13 Hæftelse

Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid selskabet tilhørende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 14 Selskabets tegning

Formand, kasserer og et udpeget bestyrelsesmedlem tegner foreningen.

_________________________
Vedtægtsændringer:
Generalforsamling 5/4-2019: §14 indsat

Generalforsamling 28/11-2020: §9 stk6 ændret så formandens mulige funktionstid er forlænget fra 4 til 6 år.

Samtale og Supervision logo

Følg os


© 2020 Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis  |  Reventlowsgade 22, 1651 Kbh. V. |  lavet af: IT-Datateknik