Selskabets historie

Selskabets historie

Fra det danske Balintselskab og Bendixselskabet for psykoterapeutisk samtale til Selskab for samtale og supervision i almen praksis.

Selskab for samtale og supervision i almen praksis er dannet den 25. november 2005 ved sammenlægningen af  Bendixselskabet for psykoterapeutisk samtale og det danske Balintselskab.

Bendixselskabet blev stiftet i 1990’erne efter psykiateren Torben Bendix’s død for at videreføre det arbejde, som Bendix allerede fra midten af 70’erne havde indledt med praktiserende læger i Jylland. I København havde det praktiserende lægeægtepar K.B. Rasmussen og Inge Born Rasmussen i 1983 stiftet Balintselskabet, der efter en dvaleperiode fra slutningen af 80’rne blev genstiftet den 25. november 2000. Begge selskaber arbejdede med supervisionsgrupper for praktiserende læger med fokus på læge-patientrelationen. I Bendixgrupperne blev der arbejdet på grundlag af lægens båndede samtaler med patienter, i Balintgruppen var udgangspunktet lægens fortælling om vanskelige læge-patientforhold.

Interessegruppen Forum for Samtaleterapi under Dansk Selskab for Almen Medicin blev dannet i starten af 90’erne med det formål at gøre indholdet i de allerede eksisterende forsøgsordninger med samtaleterapi i almen praksis til en anvendelig aftaletekst, som kunne forhandles igennem til en honoreringsaftale med sygesikringen. Da det skete i 1995, blev supervision indføjet som et redskab, der blev anbefalet til de læger, der tog samtaleydelsen i brug.

Det af DADL etablerede lægelige netværk, som var oprettet omtrent samtidig med Forum, så også supervisionsgrupper som et redskab til professionel udvikling og forebyggelse af udbrændthed.

Der var således brug for supervisorer, og Forum for Samtaleterapi tog initiativet til en supervisoruddannelse for praktiserende læger. Psykiateren Lars Thorgaard, der havde overtaget Torben Bendix’ stilling i Århus, blev valgt til leder af uddannelsen. I kraft af Lars Thorgaards erfaringer blev uddannelsen efterhånden koncentreret om Balintsupervision. I perioden 1997 til 2000 blev 17 praktiserende læger uddannet til supervisorer. En del af dem genstiftede det danske Balintselskab i november 2000. Ligeledes resulterede uddannelsen i bogen ’Lægen som lægemiddel’, der blev til på grundlag af de temaer og supervisioner, som deltagerne havde arbejdet med og skrevet om i forløbet. Bogen blev udgivet i 2005 af en redaktionsgruppe med Lars Thorgaard og praktiserende læge Søren Kaltoft som redaktører.

Balintselskabets formand blev praktiserende læge Helena Nielsen, og hun fortsatte på formandsposten, da Bendix- og Balintselskaberne i 2005 sluttede sig sammen.

Bendixselskabet havde også uddannede supervisorer, og siden 2005 har Selskab for samtale og supervision i almen praksis fortsat arbejdet med supervisionsgrupper for praktiserende læger, dels i lokale grupper, der mødes regelmæssigt, dels på kurser og seminarer. Selskabet har været repræsenteret med oplæg og workshops på en række kongresser og seminarer nationalt og internationalt.

Selskabet er stadig medlem af det internationale Balintselskab, der afholder kongresser og møder med deltagere fra alle de lande, hvor Balintgrupper stadig arbejder og udvikler sig.

En etårig uddannelse for supervisorer på fase 3 af uddannelsen til almen praksis, der udgik fra selskabet og et genstartet ’Forum for samtale og supervision i almen praksis,’ blev organiseret i 2006.

I marts 2010 blev Helena Nielsen efterfulgt som formand af Jørgen Strøbech. Den afgående formand udtrykte ønsket om, at selskabet fortsatte sit arbejde med den terapeutiske relation i læge-patientforholdet, med implementering af supervision i specialistuddannelsen til almen praksis, men også gerne tidligere i kommende lægers uddannelsesforløb, samt med at arbejde for de bedst mulige betingelser for supervision af læger i almen praksis.

Inge Born Rasmussen, der blev æresmedlem i Balintselskabet i 2000, døde 92 år gammel i 2009.

I marts 2010 udnævntes Lars Thorgaard og praktiserende læge Søren Kaltoft til æresmedlemmer, sidstnævnte for sit store arbejde med supervisorudannelsen 1997-2000 og med bogen ’Lægen som lægemiddel’. Lars Thorgaard døde i en alder af 62 år i september 2010.

Bendixselskabet har gennem årene afholdt årlige kurser i udlandet og Danmark, ligesom Balintselskabet har gennemført et årligt seminar i forbindelse med generalforsamlingen. Kurserne videreføres i det årlige tredages seminar på Klitgården, Skagen, i begyndelsen af september og det årlige seminar inden generalforsamlingen i slutningen af marts, der i nogle år har været afholdt på kursuscentret på Knudshoved.

I 2011 vil selskabet igen indlede en treårig uddannelse af supervisorer.

Samtale og Supervision logo

Følg os


© 2020 Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis  |  Reventlowsgade 22, 1651 Kbh. V. |  lavet af: IT-Datateknik