Nyhedsbreve

Nyhedsbreve


Nyhedsbrev marts 2021Nyhedsbrevet marts 2021 fra Selskabet for Samtale og Supervision i Almen praksis orienterer om afholdte og kommende aktiviteter i selskabet og internationalt.Indhold :

Vigtige datoer

Afholdte arrangementer

Kommende arrangementer

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2021Vigtige datoer :Reflektionsgruppe : 13. og 27. marts 2021 On-line reflektionsgruppe med Tove MathiesenForårsseminar : Den 16.-17. april 2021 Kaløvig eller on-line Gæstelærer Robi Friedman Tilmelding snarest !

 

Generalforsamling : Den 17. april 2021 Kaløvig eller on-lineIntroduktion til

gruppesupervision : Den 27.august 2021 Købehavn

Den 8. oktober 2021 JyllandTræning i supervision : Supervisor seminar række over 3 år

25.-27. november 2021, 27.-29. januar 2022, 24.-26. marts 2022

Afholdte arrangementer :

 

Som så meget andet blev aktiviteterne i Selskab for Samtale og Supervision i Corona året 2020 helt anderledes end planlagt . Helt stille har medlemmerne dog ikke ligget, og gradvist er nye virtuelle måder at mødes på, samarbejde og supervisere opstået.Generalforsamling  afholdes almindeligvis i foråret, men var i år udsat, og blev afholdt virtuelt den 28. november 2020.

Stine Lei Fredslund fratrådte som formand og Gunnar Axelgaaard som kasserer. Stor tak til Stine for det store arbejde hun har lagt i bestyrelsen, og til Gunnar, der som længst siddende medlem af bestyrelsen, har fungeret som kasserer siden stiftelsen af den danske Balintselskab i år 2000 og fusionen med Bendix-selskabet til SSSAP i 2005. Også Lene Skovmose udtrådte af bestyrelsen.Din nye bestyrelse består af :

Torsten Fuglsang formand

Tove Mathiesen kasserer 

Stine Lei Fredslund , Helle Bondesen , Jeanette Birkebæk

Suppleanter : Gunnar Axelgaard revisor suppleant, Astrid  Vase, Chantal Theisen-Simoni

Revisor Torben MannekeSe særskilt referat på hjemmesiden.

Supervisorseminarerne og Selskabsmøder

Som de fleste af selskabets medlemmer formentlig har noteret sig, har vi måttet aflyse efterårsseminaret og flere seminarer i rækken af supervisorseminarer. 

I stedet har Torsten Fuglsang og Tove Mathiesen afholdt seminarer on-line: I november for Supervisoruddannelses holdet med Robi Friedman og Andrew Elder – den sidste del åben for alle selskabets medlemmer, hvilket tiltrak yderligere 7 deltagere.

Ved samme lejlighed afsluttede 4 medlemmer den 3 årige supervisor uddannelse og blev festligt fejret med virtuel sang, vin og dans.Januar seminaret ændrede vi til et helt åbent on-line seminar om supervision med i alt 6 deltagere. Vi havde en meget intensiv og givende dag til læring og glæde for alle.

Kommende aktiviteter :Åben on-line reflektionsgruppe med start 13. marts 2021

Tove Mathiesen har ladet sig inspirere af erfaringer fra udlandet, der viser, at det kan være berigende at udveksle tanker og erfaringer med kolleger, selvom det sker, indenfor den begrænsning et virtuelt møderum udgør.

Deltagere: Alle interesserede, der vil være med til at dele oplevelser i klinikken, drømme, følelser og øvrige overvejelser – uundgåeligt i lyset af Corona pandemien.

Forudsætning: Der kræves en god stol eller sofa, en forbindelse til internettet og en egnet skærm, nogle gange kan det være en hjælp med høretelefoner for bedre lyd. Samt et roligt sted, hvor det er muligt at undgå at uvedkommende lytter og kigger med, så den fortrolige samtale sikres. 

Deltagelse i ét eller begge gruppemøder. Det vil blive sendt en reminder til alle tilmeldte før hver mødedag.

Tilmelding: på mail til Annette Gehrs på samtaleogsupervision@gmail.com

med angivelse af hvilken mailadresse zoom-link kan sendes til. 

Pris: Medlemmer kr. 500,-. Ikke-medlemmer kr. 1000,- begge dage inklusive, som bedes indbetalt på selskabets konto  67716277531.

Tid: Lørdage kl.8.30-9.45 og 10.00-11.15

13.marts

27.martsForårsseminar

På grund af Corona pandemien påbegynder vi først næste række af supervisorseminarer i November 2021.

Det betyder at forårsseminaret i april 2021 bliver åbent for alle selskabets medlemmer, og vi kan varmt anbefale, at tage imod tilbuddet om et spændende seminar. Gæstelærer Robi Friedmann deltog online ved vores supervisor seminar i november 2020, og for deltagerne var meget inspirerende, og en stor oplevelse, at arbejde med drømme i supervisionsgruppen. 

Usikkerheden om, hvorvidt seminaret kan afholdes LIVE på Kaløvig Centret eller on-line, kommer til udtryk ved en forkortelse af det samlede seminar til start fredag morgen og afslutning til frokost lørdag, hvorefter der vil være Generalforsamling i Selskabet.

Af hensyn til kursussted, skal vi bede om tilmelding snarest. Hvis arrangementet bliver on-line, kan der tilmeldes frem til dagen inden kurset afholdes.

Supervisor forårs seminar, 16.-17.april 2021

Gæstelærer:  Robi Friedman, psykolog, phD, Gruppeanalytiker og forfatter til adskillige artikler og bøger om drømme, konfliktmægling, storgrupper, gruppeterapi og supervision.

Tid: 16.april kl. 9.30 -17.april kl. 13.00 for alle selskabets medlemmer.

Sted: Kaløvig Center, Præstekravevej 46, 8410 Rønde.

Afgang fra Odden – Århus kl. 07.20 er i Århus kl. 8.35, derefter 25min’s kørsel.

Pris: Kr. 5.600,- ved fremmøde; kr. 2.500,- on-line.

Tilmelding: Snarest ved mail til samtaleogsupervision@gmail.com og ved betaling af kursusafgift på Selskabets konto i Lægernes Pensionsbank   67716277531 .

Program : se annonce og program under aktivitetskalender

Supervisor seminarer:

Den nye række supervisor seminarer påbegyndes i november 2021. Igen vil vi gerne invitere alle nye som erfarne til at tilmelde sig og være med i mange spændende diskussioner om den i gruppen bevidnede supervisions rammer og muligheder.Træning i supervision

9 seminarer om og med gruppesupervision 

Selskab for samtale og supervision i almen praksis annoncerer hermed den årlige optagelse af nye deltagere på supervisorseminarerne.

Seminarrækken ”Træning i supervision” består af i alt 9 seminarer over 3 år, som vil kvalificere til supervision af lægekolleger og læger i speciallægeuddannelsen mod almen medicin. Hvert seminar er et internatkursus, som strækker sig fra torsdag middag til lørdag middag.

Træningen tager udgangspunkt i psykoanalytisk tænkning og supervision. Teoretiske inspiratorer er bla. Michael Balint, Andrew Elder, Torben Bendix og Lars Thorgaard. Hvert seminar har en tematisk overskrift. Vi veksler mellem korte teoretiske oplæg og supervision af supervision i små grupper. Litteratur (20-40 sider) bliver sendt ud til gennemlæsning før hvert seminar.

Deltagerne skiftes til at bringe eget materiale til supervision og skiftes til at supervisere. Materialet kan være mundtlig casefremstilling eller lyd-/videooptagelser.

Vi har en international gæstelærer med til det afsluttende seminar hvert forår og selskabets øvrige medlemmer inviteres til at deltage i det sidste døgn af seminaret, således at nye og gamle medlemmer af selskabet mødes til støtte for netværket.

I løbet af seminarerne opfordres deltagerne til at etablere og at deltage i lokale supervisionsgrupper.

Seminarerne giver os tid til ro og fordybelse. Indslag af humor, hygge og sang kan også forekomme.

Kursusbevis forudsætter 85 % deltagelse.

Seminarerne er åbne for nye deltagere hvert år i november.

Målgruppe: Læger fra alle specialer er velkomne til at søge om optagelse på seminarrækken. Speciallæger i almen medicin skal have erfaring fra egen praksis i 5 år og fra deltagelse i supervisionsgruppe i minimum 2 år. Læger fra andre specialer skal have tilsvarende erfaring. Alle optages efter individuel vurdering. Tidligere deltagere kan også optages til et et-årigt forløb mhp ny inspiration og opfriskning af færdigheder.

Omfang: Seminarerne løber over 3 år med 3 internatkurser per år (november, februar og marts), i alt 9 seminarer, forløbende fra torsdag middag til lørdag middag.

Undervisere: På seminarerne vil der være 3 faste lærere: Speciallæge i psykiatri, psykoanalytiker Tove Mathiesen og speciallæge i almen medicin Torsten Fuglsang og speciallæge i almen medicin Jørgen Strøbech.

Gæstelærer på seminaret 2022: Læge Christian Linclau, Belgien.

Tid: 25-27/11 2021, 27-29/1 2022 og 24-26/3 2022.

Sted: Kaløvig Kursuscenter, Rønde. Undervisningstiden tilpasses færgetider til Sjælland. Såfremt et seminar ikke kan afholdes fysisk, vil det så vidt muligt blive gennemført online.

Pris per seminar inkl. overnatning og forplejning: For medlemmer af selskabet: 14.500 kr. For ikke-medlemmer 18.000 kr. Kursusafgift betales forud for 1 år. Prisstigning under forløbet kan forekomme. Der ydes tilskud fra Fonden for Almen Praksis. Prisen for seminarer, der gennemføres online, vil få fratrukket udgifterne til kost og logi.

Yderligere oplysninger: www.samtaleogsupervision.dk eller ved henvendelse til Tove Mathiesen på e-mail: tove.mathiesen@dadlnet.dk.

Tilmelding: Til selskabets sekretær Annette Gehrs på samtaleogsupervision@gmail.com

I 2021 kan der optages højst 8 kursister, hvorfor tilmelding bør ske snarest og senest 20/9 2021.Inspirationsdage for nye interesserede i gruppesupervision.

Sæt kryds i kalenderen ved de to datoer: 

“Introduktion til gruppesupervision”

Domus Medica, København d. 27.august 2021 og et sted i Jylland , formentlig Kolding

d. 8. oktober 2021. 

Vi ser meget gerne at også erfarne supervisorer tilmelder sig til disse dage, så vi i ligesom ved tidligere “Kom-og-prøv-arrangementer” kan få en god gruppe at arbejde med.

Meningen er jo at vi skal rekruttere deltagere til “Træning i Supervision” og nye medlemmer til selskabet, så spred gerne annoncen, når vi sender den ud. 

Den kommer, når de sidste aftaler om lokaler er på plads.

On-line international konference i regi af British Medical Association (BMA) der kan have interesse .

International conference on physician health 2021: a vision for humanity in medicine

Monday 26 April 2021, 2.00pm – Friday 30 April – This 5-day online conference aims to support doctors to create better working environments for themselves and their colleagues.

Se nedenstående link

https://www.bma.org.uk/events/international-conference-on-physician-health-2021

Indkaldelse til generalforsamling :

 

Dagsorden for den 16. generalforsamling

Lørdag d. 17. april 2021

Kaløvig Center
Præstekravevej 46, Følle, 8410 Rønde

Eller online

Kl.13.00-15.00 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Formandens beretning.

 4. Beretning fra udvalg, herunder træning i supervision, seminarer og hjemmesiden.

 5. Indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 6. Kassererens beretning, årsregnskab og budgetforslag med kommentarer fra revisor.

 7. Kontingent 2021.

 8. Valg til bestyrelse.

Torsten Fuglsang (formand), Stine Fredslund, Jeanette Birkebæk og Tove Mathiesen (kasserer) blev valgt 2020 og er ikke på valg i år.

Helle Bondesen er på valg i år.

Suppleanter: Chantal Teisen-Simoni og Astrid Vase. På valg årligt.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Torben Mahneke er revisor og Gunnar Axelgaard er revisorsuppleant. De er på valg årligt.

 2. Forslag om at bestyrelsen gennemgår og opdaterer vedtægterne herunder revisor og revisorsuppleants evt. deltagelse i bestyrelsesmøder, frister for indsendelse af beslutningsforslag til generalforsamlingen til vedtagelse på næste generalforsamling.

 3. Evt.Tilmelding: Til selskabets sekretær Annette Gehrs på samtaleogsupervision@gmail.com

Samtale og Supervision logo

Følg os


© 2020 Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis  |  Reventlowsgade 22, 1651 Kbh. V. |  lavet af: IT-Datateknik