Generalforsamlingsreferater


Generalforsamling 2020

 

Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis,

 

Generalforsamling  28.11.2020 på Zoom

 

 1. Dirigent Torben Manneke.
 2. Referent Helle Bondesen.
 3. Formandens beretning.
 4. Beretning fra udvalg .Tove Mathiesen vedr. supervisor uddannelsen har kørt siden 2011, der tages nye deltagere ind hvert år men ikke det sidste år. Jørgen Strøbeck er lærer sammen med Tove og Torstren ,  Erik Pedersen har tidligere undervist og er gået på pension.

Dorte Navntoft og Astrid Vase har deltaget i workshop i Kolding  ” kom og leg med supervision”.

Tove og Torsten  planlægger et seminar i Toves Klinik  for alle, der har interesse for uddannelsen , hvis man må mødes ellers lave det online for alle selskabets medlemmer. Det er vigtigt ved et seminar at man har en gruppe og demonstrere ,hvordan vi gør det.

Således et dilemma i forhold til at være mange og have de gamle med og  coronaregler. Liselund kan ikke have vores seminarer fremover. Der har været tale om Kaløvig centret men det kan ikke bookes aktuelt pga coronaepidemien. Der en enkelt kursusdeltager der gerne skulle kunne gøre sin uddannelse færdig med en gruppe. Uddannelsen er åben for læger herunder også psykiatere. Det drøftes igen om selskabet skal åbne sig for andre faggrupper eks. Psykologer. Der er en generel holdning til det at vi ikke er modne til det endnu.

Supervisionsworkshop har ligget i dvale det sidste år, vi håber der kommer liv i det igen. Vi får ny hjemmeside  , det er ikke helt enkelt. Der er  hjælp på, men det kræver overblik over, hvad problemet er. Der er forslag om den nyvalgte bestyrelse  forsøger at chekke, hvor problemerne ligger.

 1. Det nye årshjul. Det bliver en opgave for den nye bestyrelse.
 2. Forslaget vedtaget ensstemmigt.
 3. Kasserer Gunnar Axelgaard har kort kommentar til regnskabet. Der er en manko på 5.000 kr i 2018-regnskabet. Fremtidige bilag skal tilgå Annette Gehrs ved afslutning af hvert kvartal. Hvis der mangler bilag skal hun kontakte Torben Manneke. Han vil så være ansvarlig for at fremskaffe bilag.Formanden og kasserer har betalingsret, Annette lægger betalinger til godkendelse hos kasserer. Der er forslag om at bruge en revisor. Torben vil lave regnskabet for 2019 og komme med et oplæg, til bestyrelsen om det er nødvendigt. Hvis 2019 falder tilfredsstillende ud vil mankoen på 5.000 fra 2018 blive bogført

Annette får bilag og regnskabsoplysninger når 2019 er afsluttet , og  laver regnskabet i Excel ark , gerne afsluttet i januar 2021.

 1. Kontingent 400 til pensionister og lærer og 600 til praktiserende læger.
 2. Valg til bestyrelsen. Stine fratræder som formand.  Stor tak til Stine for det arbejde hun har lagt i bestyrelsen. Hun fortsætter i bestyrelsen. Lene træder ud af bestyrelsen. Torsten Fuglsang vælges som formand. Torben Manneke og Helle Bondesen fortsætter i bestyrelsen. Det drøftes at andre medlemmer kan få udvalgsgaver så arbejdet fordeles på flere. Selskabet har haft en fysisk adresse på Gunners hjemadresse. Gunnar får overført kassererens funktioner til Tove herunder den fysiske adresse.  Astrid Vase tilbyder sig  som ressuorceperson  til bla. Opgaven med at søge om tilskud i lægeforeningen til kurserne.

Jeanette Birkebæk og Tove Mathiesen vælges ind.

 1. Torben fortsætter som revisor. Chantal fortsætter som suppleant og Astrid vælges som ny suppleant og  Gunnar vælges som suppleant og revisorsuppleant.
 2. ingen emner.

 

Helle Bondesen

Generalforsamling 2019

Referat fra den 14. generalforsamling
Fredag d. 5. april 2019
Liselund kursuscenter, Slagelse.
Kl.18.00-20.00

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning. Drøftes og godkendes.

3. Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændring og afstemning om forslag til
vedtægtsændring.: som § 14 indsættes: Formand, kasserer og et udpeget
bestyrelsesmedlem tegner foreningen, det betyder det kun er de tre, der skal
underskrive papirer til banken, hvis en ny f.eks en ny formand skal have
adgang til banken.
Forslaget godkendes enstemmigt.

4. Beretning fra udvalg, herunder supervisoruddannelsen, supervisorworkshop
og hjemmesiden.
Vedr. supervisionsuddannelsen, 3 læger afslutter efter det næste år. En
fortsætter yderligere 1 år, afslutter 3 og der er 2 nytilmeldte. Der er givet
dispensation til sidst ankomne i uddannelsen til at starte på et andet
tidspunkt end normalt. Underviser Erik Pedersen er udtrådt af uddannelsen
efter mange års trofast indsats. Der er økonomisk underskud på uddannelsen.
Lærer gruppen er blevet reduceret til 2 i stedet for 3 ved hvert seminar.
Chantal oplyser der nu er faldende interesse for supervision i Region Sjælland.
Det er især læger der kun har fase 3 supervision, de der har flere år får lettere
etableret supervisionsgrupper bagefter. Lene og Marianne Vedsted
kontaktede for 2 år siden formanden for PLO Christian Freitag, der ikke var
afvisende. Vedr. Supervision til praktiserende læger. Region Syd kan en DGE
gruppe få 20.000 til udgifter. Region Midt giver 10.000.

DSAM er vores videnskabelige selskab der skal understøtte tanker om
uddannelse i supervision for praktiserende læger, mhp vedvarende focus på
patient – læge relationen. Gunnar vil inden kontakte redaktør på Månedskrift
for Praktisk lægegerning Christian Vøhtz mhp hvad han tænker om
supervision., og Gunnar vil inden d.5.5 melde tilbage til bestyrelsen. Stine
kontakter Anders Beich mhp om han vil komme til vores næste
bestyrelsesmøde i Ålborg – Nordisk kongres tirsdag d.19.6. kl. 18.00.
Torsten står fortsat for hjemmesiden.

5. Indkomne forslag: Samarbejdet med IGA v/ Chantal.
Chantal vil kontakte IGA og afsøge muligheden for at få en underviser fra
deres regi. til efterårsseminaret dato fredag d.25.10..2019.
Samarbejde med IGA om yderligere samarbejde, eks at starte med på hvert
selskabs hjemmeside at lægge link til det andet selskabs hjemmeside.Chantal
vil melde tilbage til bestyrelsen inden d.5.5.

6. Indkomne forslag: Kommende nyhedsbrev skrives af Stine, det skal sendes ud
inden 1.juli.

7. Indkomne forslag: Efterårsseminar dato fastsættelse fredag 25.11.2020 og
forårsseminar og fredag d.13.3.2020 . Chantal vil tale Christian Busch om han
vil være interesseret i at undervise, alternativt Anne og Mogens Lindhardt evt
Preben Kock.

8. Kassererens beretning, årsregnskab og budgetforslag med kommentarer fra
revisor, herunder diskuteres sekretær- og regnskabsfunktionen. Gunnar vil
sammen med Annette chekke, om der er gammelt udestående for deltagere
ved hidtil afholdte seminarer..Det er blevet bemærket ,af deltagere ved
forårsseminaret, at der har været et løft i forhold til at få fakturering til at
fungere korrekt. Revisorbemærkninger sendes til Gunnar som svarer inden
5.5. derefter stillingtagen til om regnskabet kan godkendes.

9. Kontingent 2019 fastsættes til 600 kr og 400 for studerende og pensionister.

10. Valg til bestyrelse.
Stine Lei Fredslund, formand og bestyrelsesmedlem Lene
Skovmose er ikke på valg. Gunnar Axelgaard, kasserer er ikke på valg. Helle
Bondesen og Torsten Fuglsang vælges til bestyrelsen. Chantal Teisen-Simony
og Amneh Hawwa vælges som suppleanter.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Torben Mahneke genvælges. er revisor og

12. Evt.
Bestyrelsen vil gerne foreslå ændring til vedtægterne så formanden kan have
6 års funktionstid mhp at sikre kontinuiteten i selskabet.
Helena Galina Nielsen fortsætter med redigering af Facebook siden.

Helle Bondesen

Formandens beretning 2018

Formandens beretning 2018

Formandens beretning
Generalforsamling SSSAP 13/4-18

Et af selskabets flere formål er at fremme forståelsen af betydningen af den terapeutiske samtale.  Ved årets forårsseminar har vi haft fokus på narrativet, patientens fortælling om sig selv og hvordan vi bruger det i supervisionen.  Narrativet eller selvfortællingen kan beskrives som selvets fortælling om sig selv ud fra den betragtning, at ingen er et menneske uden sine nære relationer. Vores selvfortælling bliver skabt i møderne med andre. Her skabes historien om hvad der er sket i dit liv og hvordan det er sket. Sådan beskriver direktør i Dispuk, Allan Holmgren betydningen af narrativet. Vi kan få bekræftet selvfortællingen ved at fortælle om os selv til nære relationer, eller de kan udfordre vores selvfortælling, og vi kan være nødt til at ændre lidt på den. En person kan f.eks. ikke være gavmild, hvis alle andre ser ham som nærig. Der kan man være nødt til at ændre på selvfortællingen. Vores fortælling om hvem vi er, er med til at skabe orden i vores univers. Og at sætte ord på sin fortælling til en anden, måske gentagne gange, er med til at give mening til den. Vi kan gennem fortællingen komme til at se historien på en ny måde, blive udfordret og udvikle selvet ved at se relationer i et nyt – måske mildere eller skarpere – lys. Hvis man bekræftes i selvfortællingen af andre som ser fortællingen på samme måde, styrkes selvbilledet og vi får mere selvværd og bliver sikre på os selv. Med til fortællingen hører også en given kulturs fortælling, herunder fortællingen om tilblivelsen uanset hvilken religion eller urfolk man stammer fra.
Demens er en sygdom vi ser med tiltagende hyppighed i den aldrende befolkning. Den demente – hvis sygdommen er fremskreden – har mistet evnen til at fortælle fra sit liv, at fortælle sin historie og kan ikke genkende pårørende. De pårørendes møde med den demente bliver derfor som at møde et menneske, der ikke er der. Som at møde en grøntsag.
Mulighederne for at fortælle sin historie, herunder at finde nogen der vil og kan lytte, er stærkt under pres i vores tid, hvor der er fokus på individet og individuelle præstationer. Der er hele tiden sociale medier ud over job og familie, der kæmper om vores opmærksomhed. Som praktiserende læger kan vi tilbyde patienterne en samtalerække i konsultationen. Her kan patienterne uforstyrret fortælle sin historie. Vi som behandlere skal turde stille os til rådighed. Turde være tilstede uden at vide hvor vi skal hen. Turde være til stede uden nødvendigvis at have andre redskaber med os end os selv og viljen til at lytte uden fordomme og med mod til at udfordre nænsomt. I min supervisiongruppe af uddannelseslæger til almen medicin fortæller de unge læger ofte om usikkerheden ved at være til stede i samtalen med patienten. De føler, at de skal have særlige ”skills”, have redskaber at tage frem for at patienten får noget med hjem. Og efter et par samtaler går det i stå, der sker ikke rigtig mere, det kører i ring og uddannelseslægen begynder at føle sig som en dårlig læge, begynder at tvivle på om det gøres det godt nok, om det alligevel ikke er bedre at henvise til en psykolog, så lægen slipper for utilstrækkelighedsfølelsen. Det er min erfaring at det ofte er her, at det lønner sig at turde være lidt længere tid med patienten og stadig være interesseret. At samtalen netop kan være ved at komme til et andet niveau af fortrolighed, fordi patienten nu har set lægen an et stykke tid og trods alt stadig kommer til samtalerne. Og patienten kan få mod til at få sat ord på nogle af de følelser i fortællingen som er vanskelige.
For supervisorer er det vigtigt at støtte supervisanterne i samtalerne med patienterne. At give støtte til at samtalen er redskab nok at tilbyde patienten fordi alene det at fortælle en historie kræver et forudgående ordensarbejde fra patientens side, og det er det som gør samtalen terapeutisk. På den måde støtter vi i selskabet at fremme den terapeutisk samtale.

Stine Lei Fredslund

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Referat fra den 13. generalforsamling
Fredag d. 13. april 2018
Liselund kursuscenter, Slagelse.
Kl.18.30-20.00

1.    Valg af dirigent og referent
Charlotte Obel dirigent. Helle  referent.  Stine beklager den lidt forsinkede  udsendelse af dagsorden.

2.    Formandens beretning.
Vedlægges.

3.    Beretning fra udvalg, herunder supervisoruddannelsen, supervisorworkshop og hjemmesiden.
Supervisoruddannelsen.
Der er i år 7 elever heraf 4 nye, de kommer fra hele landet. Nogen  har fundet os via annoncen i Practicus, andre via mund – til- mund – metoden. Kriterier for at komme på uddannelsen har hidtil været , at man  skal have været praktiserende læge i  5 år og 2 år i en supervisionsgruppe og man skal til  en visiterende samtale.    Uddannelsen løber økonomisk rundt. Til sidste seminar i marts hvor gamle kursister kan deltage  på 2. dagen,  var der 9 gamle kursister. Extern underviser var Peter Ramsing , der underviste i systemisk supervision.
Fremadrettet ændres målgruppen for supervisor uddannelsen, idet   lærergruppen  sammen med bestyrelsesformand Stine  og Jørgen og Torsten fra bestyrelsen har  besluttet,  at der nu kan inviteres læger fra alle specialer herunder psykiatere ind i uddannelsen. Seminarrækken vil kvalificere den pågældende til at supervisere  kolleger og fase 3 læger.  Generalforsamlingen drøftede om , beslutningen skulle have været forelagt bestyrelsen /generalforsamlingen først.  Der blev fremført synspunkter for og imod proceduren for denne beslutning.  Der vil på næste bestyrelsesmøde blive arbejdet videre med regler for beslutningsprocedurer for nye tiltag.
Efterårets workshop  i 2018.
Supervision af supervision. Nye ideer til emner efterlyses . Extern underviser kunne være en mulighed. Chantal  kastede mulighed for at alliere sig med andre selskaber og løfte efteruddannelsen i  fælleskab. John Lawner blev foreslået som underviser.
Hvilke aktiviteter er nødvendige i løbet af året, for i løbet af året for at vi kan holde os levende?  – Vi har haft 2 gode seminarer i foråret.
Det blev besluttet , at efterårets workshop holdes som vanligt med 1 dags varighed. Jørgen og Jan Helge vil drøfte, om efterårs workshop  i 2019 eventuelt skal vare 2 dage, og om vi eventuelt også skal have en extern underviser.

Hjemmesiden
Vi har tidligere haft 2 domæner, nu kun 1. Den kan findes ved søgning på balint – danmark, så vi beholder kun 1 domæne. Torben er forsat redaktør.    

4.    Kassererens beretning, årsregnskab og budgetforslag med kommentarer fra revisor, herunder diskuteres sekretær- og regnskabsfunktionen.
Supervisoruddannelsen hviler i sig selv. Selskabet har overskud.
Medlemstallet er svagt stigende – trods løbende frafald af en aldrende medlemsskare med mange pensionister.
Det er grøde i supervisionsarbejdet – også blandt yngre læger – ikke mindst pga. en nu landsdækkende supervision af fase-3 læger.
Vi har desværre  været underdrejet på sekretærsiden det meste af 2017.  Det har medført stort besvær, med at få lavet regnskabet og regnskabsrevision pga manglende overblik. Selskabet mangler stadig en sekretær. Kasserer  Gunnar Axelgaard , vil fremover ikke varetage kasserer opgaven , hvis  vi ikke får ansat en sekretær.
Beslutning: Gunnar kontakter enten en egnet person til at varetage regnsskabsfunktion og kursussekretær opgave eller  et regnskabsfirma, der kan bestride begge funktioner. Gunnar vil melde tilbage til bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde. Opgaven vil herunder blive at ajourføre 2017 regnskabet. Stor anerkendelse til Gunnar for hans arbejde med inddrivelse af betalinger i 2017. Regnskabet afventer senere godkendelse.

5.    Kontingent 2018 uændret 600 kr.  400 kr for yngre læger og pensionister.

6.    Valg til bestyrelse. Stine Lei Fredslund , Gunnar Axelgaard er genvalgt og Lene Skovmose er valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Helle Bondesen,  og Torsten Fuglsang er ikke på valg til bestyrelsesposter. Suppleanter er Chantal Teisen-Simony  Jørgen Strøbech er valgt som suppleanter

7.     Valg af revisor og revisorsuppleant. Torben Mahneke er genvalgt.

8.    Evt. Chantal forelagde ideen om samarbejde med nogle af de andre selskaber, der arbejder med supervision. Generalforsamlingen udbad nogle flere oplysninger fra Chantal om fordele og ulemper ved et sådant samarbejde. Der vil være mulighed for gensidigt at orientere hinanden om arrangementer. Vi har aftale med det svenske Balintselskab om det samme. Næste forårs seminar – emne er endnu ikke besluttet, så medlemmerne er velkomne til at komme med ønsker.

Helle Bondesen
18.4.2018

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015

 

Beretning 2014. I år lidt anderledes.

 

Kære Venner og medlemmer af selskabet.

Jeg har i det forløbne år gjort mig nogle overvejelser om, hvordan vi kan udvikler vores arbejde som supervisorer. Dem vil jeg gerne dele med jer. Overvejelserne har betydning for vores arbejde i Selskabet. Jeg superviserer jo Fase 3 læger og praktiserende læger og er medunderviser på supervisoruddannelsen.

 

Det er åbenlyst at supervisionerne de senere år har skiftet karakter og indholdet af det drøftede har ændret sig. Tidligere var det den enkelte case og læge/patientrelationen der var centrum for drøftelserne. Nu er billedet mere uklart og det er vanskeligt at se årsagssammenhænge til dette. For de yngre læger domineres fortællingerne af usikkerhed og angst for ikke at være gode nok. Det svære ved at påtage sig ansvaret og samtidig skulle forholde sig til kollegaer, overordnede, sygeplejersker, hele stedets behandlings matrix osv. Det blokerer for at kunne se på læge/patient relationen. Næsten al den følelsesmæssige opmærksomhed er på dem selv. Deres selvtillid og selvfølelse i lægerollen er under pres. De fleste cases handler om dette og mindre om relationen til patienten.

 

De praktiserende læger diskuterer heller ikke læge/patientrelationen så meget mere. Her er det relationen til kollegaer, kompagniskabet, personalet mv. på den ene side og de efterhånden umulige arbejdsvilkår på den anden. Mistænkeliggørelsen fra myndighederne, fra de forskellige væsener, kollegaer på sygehusene, patienterne og nu ikke mindst mistænkeliggøresen fra regering og folketing. Og så oven i nu kvalitetssikring af arbejdet, kontrol på kontrol. Hos lægen ude i praksis breder der sig en ulyst til at være i den nye lægerolle. Nogle tænker simpelthen på at holde op eller slippe væk. Mange bliver tavse og vender ulysten indad, det er mig der ikke er god nok til al det nye. Følelsen af at mit arbejde med patienterne har ændret sig irreversibelt på en måde jeg ikke kan stå inde for. Der opstår en vrede mod myndighederne og PLO. DE ændre konstant rutinerne for KMD, de kliniske vejledninger, kræftpakkerne, diagnosesystemer, kontrol af diabetes og KOL, indberetninger, attester osv. Lignende iagttagelser har I sikkert også gjort jer.

 

Hvad så med supervisionen, hvor går den hen? Hvordan kan vi udvikle supervisionen til at kunne forholde sig til denne nye virkelighed for vores fag? Her er jeg blevet inspireret af en avisartikel i Information, en videnskabelig artikel i ”Nature”, bogen Stå Fast af professor i psykologi ved Ålborg Universitet Svend Brinkmann og bogen The Art of Group Analysis in Organisations af psykoanalytikeren Gerhard Wilke. På forsiden af Information stod der i efteråret med store bokstaver henover et billede fra et fitnesscenter: ”De unge har megen muskelkraft, men ingen modstandskraft”. Artiklen handlede om begrebet resiliens, kommer fra engelsk: ukuelighed, at komme sig hurtigt efter at have støt på besværligheder, modgang, at kunne tage i mod uden at gå omkuld. Artiklen gør opmærksom på at unge i dag i det individorienterede samfund finder årsagen til det besvær og modgang de møder i dem selv og ikke i konkurrence staten der omgiver dem, og som giver de i strukturelle forandringer i samfundet. Artiklen peger på at god social kapital og gode relationer er afgørende for ens modstandskraft, ens resilience. I Brinkmands bog ”Stå Fast” går det igen, at jeg skal kende min fortid, og hvad vi er fælles om. ” At kende sin fortid er en forudsætning for at kunne stå fast, for uden fortid er der ikke noget at stå fast på”, er et citat fra bogen. Artiklen i ”Nature” er en videnskabelig undersøgelse af, hvad der får en gruppe til at fungere optimalt. Artiklen viser at styrken af gruppemedlemmernes indbyrdes relationer er vigtigst for gruppens funktion. Betydningen af stærke relationer er større end selvvurderet teknisk kunnen og gruppemedlemmernes individuelle personligheds typer. Som de skriver i artiklen inklusionen af stærke relationer i undersøgelsen gør andre faktorer ikke signifikante for om en gruppe fungere godt. Wilke’s bog The Art of Group Analysis in Organisations har et kapitel der hedder Beyond Balint. Det er spændende læsning. Han har været supervisor gennem flere år for en gruppe praktiserende læger i London i forbindelse med omlægning af almen praksis til NHS. Hans beskrivelse af stemningen i gruppen og hvad der blev talt om minder meget om hvad mange af os oplever her nu i vores supervisionsgrupper. Han fremfører, at vi må tænke beyond Balint, dvs. tænke meget videre og bredere end læge/patientrelationen, men også Læge/ kompagniskab, læge/personale og ledelse, lægen over for de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet, kommunen og stat mv. Dvs. at hele lægens personlighed bliver udfordret, og lægen får en følelse ikke længere at bestemme over sit lægeliv. Ændringen af lægens oprindelige status, position, min kultur som praktiserende læge, det medfører en eksistentiel angst og usikkerhed. Spørgsmål der popper op: Er jeg god nok. Har jeg foretaget det rigtige valg ved at blive læge. Hvad er der tilovers til mig. Vil jeg overleve eller drukner jeg. Kan jeg klare endnu et nyt krav om at jeg skal ændre adfærd osv. Det handler om lægens selvfølelse, selvtillid, selvbillede af lægerollen, ulyst til jobbet, skam over manglende selvværd, vreden mod forandringen, vrede og desillusioneringen ved mistilliden fra myndigheder, kollegaer og patienterne, mod kontrol på kontrol, mm. Alle disse følelser påpeger han er tilstede i supervisionsgruppen. Det stiller store krav til supervisor. Gruppen bliver let til en regressions gruppe i Bion’s forstand, en basic assumption group. Der vil være positioner i gruppen med afhængighed, kamp/flugt og magisk tænkning. Der vil være ønsket om en stærk leder vekslende med vrede mod supervisor. Alt som et forsvar mod den tsunami af reformer introduceret af myndighederne. Det sidste her er Wilkes ord. Det er her supervisions gruppens betydning kommer ind. Det er her lægerne i supervisionsrummet kan arbejde og medbringe problemerne, og gennem tillid til gruppens arbejde få overlevelses strategier i fællesskab, finde praktiske løsninger og eksperimentere med nye måder at gøre tingene på, og på denne måde få bragt læring tilbage i gruppen, og internalisere de opståede følelsesmæssige og intellektuelle oplevelser af bekræftelse. Den faglige sammenhørighed bekræftes og lægens resilience styrkes. For at kunne orkestrere den nye virkelighed må supervisor have viden om gruppeprocesser og være vant til at bruge den. Vi må beyond Balint, windows, the 5 karts osv. Vi må få fokus på at dygtiggøre os som supervisorer og blive gode til en mere analytisk supervision for at kunne møde de nye udfordringer. Det må ikke glemmes, at det at gå i supervision tidlig, langt før det kom på mode at alt skulle kvalitetssikres, var en enestående må at kvalitetssikre sit arbejde på. Med de nye udfordringer for almen praksis, synes denne form for arbejde endnu mere vigtigt.

 

I det lys kommer her den øvrige beretningen for året 2014.

 

1. Supervisor uddannelsen har denne vinter 6 deltagere. Vi har heldigvis forhåndstilsagn om 2 nye til næste sæson. Det har vi ikke haft før. Vi arbejder hårdt på at få flere tilmeldinger via networking, specifikke møde og uddeling af brochure hvor vi færdes. Alle her må gerne være opmærksomme på mulige kandidater i omgangskredsen. De er 6 for lidt til at det kan løbe rundt økonomisk. Vi skulle gerne op på 9 både af hensyn til gruppe størrelse og økonomi. Gruppeproces analyse er nu blevet en fast del af kurset. Efter hver supervision er der afsat en time til dette. Vi har god hjælp af vores kursussekretær til at holde styr på økonomien.

 

2. Fase 3. Først Sjælland og København. Det ligger i faste rammer og supervisorerne mødes 2 x om året. Næste gang kommer Vibeke Strøier og taler om eksistentiel supervision. Hun er inspireret af Wilke.

 

Jylland: Her har der været afholdt seminar i november på initiativ af Martin Munk, region Syd. Det var et godt møde. Der er kræfter i Regionen der synes det skal være kognitivt uddannede supervisorer. I Midt er situationen fortsat uafklaret.

 

3. Hjemmesiden: Det er dejligt hele tiden at have en opdateret hjemme side. Jeg personligt mangler nu kun at vores bankkonto nummer også står der. Endnu engang tak til Helena. Helena har sagt ja til at fortsætte til sommer. Så det er et område vi skal have fundet en løsning på.

 

4. Nyhedsbrevet har fået ny redaktør Stine Fredlund. Jeg håber du har lyst til at fortsætte og markere din stil. Også her tak til Helena der har været redaktør i flere omgange.

 

5. Seminarerne. Som noget nyt afholdt vi seminar for supervisorer i efteråret på Liselund. Der meldte sig 12 deltagere og undervisere var Jan-Helge og mig. Formen var supervision af supervision eller cases med efterfølgende diskussion af supervisors rolle og gruppeprocessen. Der var to korte indlæg. Alle syntes det var en succes og vi blev enige om at gentage seminaret, så vi mødes igen i den 6. november.

 

Forårsseminaret 2015 med efterfølgende Generalforsamling har også været en succes og vi vil allerede på først kommende bestyrelsesmøde have fokus på det næste. Se Søren Kaltofts referat andet sted på hjemmesiden.

 

Sensommer seminaret var også godt besøgt og fortsætter. Det bliver den sidste weekend i august. Her handler det nu også om supervision af supervision samt samtaler.

 

Vi var også i år inviteret med til store praksis dag på Sjælland. Her prøvede jeg noget nyt sammen med Jan H. Vi superviserede den samme case for de samme deltagere. Først Jan-H med sin vindues model med video i en ½ time og så gik jeg på. Det var en oplevelse for alle og det blev tydeligt, hvad der var de to modellers styrker. Alle havde en god oplevelse.

 

DSAM’ årsmøde. Som noget nyt var jeg inviteret til at have en workshop i supervision. Jeg havde formuleret et anderledes oplæg til mødet: Workshop i analytisk supervision. At opnå ”resilience” (ukuelighed, åndelig elasticitet, kreativitet, etc.….) gennem supervision, ikke ”kun” at undgå stress og udbrændthed. Winnicot: Kreativitet er at bevare noget gennem hele livet som egentlig tilhører barndommens erfaring: Gennem legen at bevare evnen til at skabe verden. Skabe et rum hvor ting kan afprøves/ gives liv/ består sin prøve. Det blev en succes, der kom over 30 så workshoppen blev gentaget over middag. Det var kun kvinder på nær 1.

 

6. Internationalt. Der skulle have været afholdt biennale i Israel for supervisorer i september. Det blev desværre aflyst pga af den spændte situation i området. Næste møde i Balint Selskabet bliver kongressen i Metz i september. Tove er med i den videnskabelige komité hvor de arbejder med udvikling af supervisionen. Det kan også anbefales at tage til det engelsk Balint selskabs årlige møde i Oxford og til Balint selskabets ½ årlige møder, hvor der også er supervision seancer. Næste gang er i Malmø til april. På Nordisk kongres i Gøteborg i juni vil der være Balint supervision.

 

7. Regnskab. Vi havde debat om hvordan regnskabet skulle være på sidste generalforsamling. Her var der enighed om at vi fremover skulle have hjælp til at føre regnskabet og at vi skulle følge kalender året. Regnskabet skulle også være overskueligt så det tydeligt fremgik hvad der var af økonomi i selskabet. Det er lykkedes. Dette vil Gunnar komme ind på.

 

8. Hvervekampagner for at få flere medlemmer og deltagere på vores uddannelse vil være et fast punkt på vores kommende bestyrelsesmøder. I foråret deltager med workshops på store praksisdag i Region Sjælland.

 

Vi vil løbende diskutere branding, synliggørelse og forbedring af økonomi på vores bestyrelses møder. Det næste bliver den 7 eller 13 marts.

 

9. Valg til bestyrelsen

 

I dag skal vi have valg til bestyrelsen, et vigtigt valg. Tove og Helena træder ud af bestyrelsen og næste år skal vi have valgt en ny formand. Jeg håber at nogle af de nye medlemmer har lyst til at komme med i bestyrelsen. Der skulle være mulighed for, at de nye kan få lov til at tegne selskabet hurtigt.  Nu er 3 medlemmer trådt ud, som har været med fra begyndelsen. Så det i sig selv giver en ny begyndelse. Alt som om en forberedelse til formandsskifte næste år.

 

10.  Tak Afslutningsvis tak til alle. Til min bestyrelseskollegaer, suppleanter og medlemmer af selskabet for vores fælles arbejdsindsats. Vi gør det fordi vi synes at det er vigtigt for vores fag at arbejde med og udvikle supervision og samtale i almen praksis. Det skal også være sjovt. Tak til vores revisorer og specielt til Erik for hans mangeårige indsats som revisor, ridser i helbredet, som han skriver får ham til at stoppe nu. Helena du skal også have en speciel tak denne aften på den 10. Generalforsamling. Du var primus motor for 10 år siden, da selskabet blev oprettet. Du har brændt for selskabet og dets ideer. Du har skrevet artikler, rejst til kongresser og blevet et kendt navn internationalt. Du var formand de første mange år og du har skrevet nyhedsbreve næsten hvert år. Du kom dig efter svær sygdom og arbejde videre på det du synes er så vigtigt for vores fag og du vil fortsætte med dette også efter du forlader bestyrelses arbejdet. Tak  

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012

Formandsberetning 2011/12:
Det har været et spændende år at være medlem af bestyrelsen.
Det har været et år med mange aktiviteter og især nye. Overskriften har været, at synliggøre selskabet mest muligt.
At få den viden og kunnen om, hvad vores selskab kan og arbejder for, ud til en større kreds af interesserede. At få flere medlemmer.
Af større ting kan nævnes:

 • Vi har afholdt international kongres.
 • Startet hjemmeside
 • Afholdt Skagen seminar
 • Startet 3 årig uddannelse af supervisorer
 • Flyer om selskabet er næsten færdig til at lægge på hjemmesiden.
 • Introduktionsseminarer i samtalebehandling ligger i støbeskeen.

Vi var værter sidste år i april for ”1. international biennale Balint group leadership konference”. Det blev en stor succes på mange planer. Både organisatorisk og indholdsmæssigt. Der kom 50 deltagere fra mange lande også oversøiske, og også danske deltagere. Temaet var supervisors rolle. Diskussion af supervisors funktion og af hvordan supervisors rolle udvikler sig i en gruppe.
Til efteråret er der opfølgning i Belgien i oktober. Tove er med i planlægningsgruppen.
Hjemmesiden fungerer nu. Vi har dog stadig problemer med at få indarbejdet procedure omkring opdateringer.
Her er tilgængelige oplysninger om aktiviteter, selskabets historie, viden om samtale og supervision, e-books, indlæg og referater fra kongresser, og nyttige links, mm.
Vi arbejder på at få oplysninger om supervisorer og grupper ind på siden.

Det årlige seminar på Skagen havde 9 deltagere sidste år. Og var igen en succes.
Jeg har taget annoncen med til uddeling.
I november sidste år startede den 3 årige supervisoruddannelse på Klitgården med 7 deltagere.
For Søren, Tove og mig i planlægningsgruppen har det været en spændende og udfordrende tid. Pga deltager antallet er det kun Tove og mig, der har været faste lærere. Søren har været gæstelærer på sidste seminar.
Det har været nogle intense seminarer for alle både lærer og kursister.
Vi har nu annonceret for optag på uddannelsen. Vi håber, at vi kan fordoble antallet af kursister.  Det er en udfordring for alle at stedet er Klitgården. Rammen kan ikke være bedre men turen der op 3 gange på en vinter, er meget. Vi arbejder på at finde en anden løsning, som både tilfredsstiller rammen og økonomien.
Også her annoncer.

En Flyer er næsten færdig.
Den er ment som en kort appetitvækker om selskabet, til at bruge til uddeling på møder, seminarer, i supervisionsgrupper osv. Her står kort om selskabet, formål, hjemmesidens fortræffeligheder og hvordan man får kontakt med selskabet.
Den skal kunne printes ud fra hjemmesiden.
Et andet projekt i bestyrelsen er at få skabt introduktionsseminar om samtalebehandling. Indhold med korte indlæg, supervision, fish-bowls, og mulighed for at generere dannelse af supervisionsgrupper.
Kan tilbydes efteruddannelseskoordinatorerne. Udbydes via hjemmeside og flyer.
I Region Midt lykkedes det at udnytte at der var penge i psykiatripuljen til at få midler til at oprette 5 supervisions grupper. Mere end 30 deltagere incl uddannelses læger. Dejligt.
Supervision af Fase 3 læger indgår fortsat i den reviderede målbeskrivelse for uddannelsen.
Som alle ved er det kun i RH og RSj at ordningen er et reelt tilbud. Hvordan det står til i Nord, Midt og Syd med at realisere intensionerne vides ikke. Vi diskuterer i bestyrelsen, hvordan vi kan komme videre her. Vi har ikke kunnet komme en løsning på dette problem nærmere end forsøg på lobbye arbejde. Forslag modtages gerne.
Vigtigheden af at komme i gang, er der ingen af de tilstedeværende her der er i tvivl om.
På Sjælland mødes Supervisorerne af Fase III lægerne til et netværksmøde i april. Supervisorerne i RH er fortrinsvis uddannet på Knudshoved og RSj på Sostrup. Der bliver derfor superviseret forskelligt. Der er derfor taget initiativ til at mødes og udveksle erfaringer.
Samtidigt vil vi prøve at bringe supervisor aspiranterne fra Skagen i spil, så de kan få erfaring under uddannelsen.
Regnskabet foreligger ikke i en form som der blev aftalt på generalforsamlingen sidste år. Årsagerne er flere.
Der skal dog ikke herske tvivl om hvad bestyrelsens overordnede politik er. Det vi har vedtaget i bestyrelsen, og som der foreligger referat for er:
•    Hjemmesiden vil koste 10.000 til 15.000
•    At afholdte seminarer og kurser skulle holdes neutrale så vidt muligt: Forårsseminar, Biennalen, Klitgården og supervisoruddannelsen. Dvs at honorarerne skal holdes indenfor budgettet af de enkelte seminarer.
•    Der skal af regnskabet kunne ses budget og faktiske udgifter sammenholdt med sidste års regnskab

JS

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Referat af Generalforsamling

Fredag den 23. marts 2012 kl. 18.30-20.00

Til stede: Jørgen Strøbech, Søren Friborg, Søren Kaltoft, Gunnar Axelgaard, Torsten Bjerre Fuglsang, Louise Arp Steenberg (YL), Astrid Rugager Vase, Torben Mahneke, Jette Schjødt, Benedicte Müller og Helena Nielsen

1.Valg af dirigent og referent: Torben Mahneke blev valgt som dirigent, og Helena Nielsen referent.
Indkaldelse til generalforsamling er rettidigt indkaldt.
2.Formandens beretning: følger særskilt
Kommentarer omkring flyeren fra Helena. Den endelige udformning afgøres på næste bestyrelsesmøde.
Omkring fase 3 i midt syd og nord, vil Gunnar undersøge mulighed for at komme i kontakt med Fyam-medl. i DSAM.
Torben nævner problemet med opslag af supervisorstillinger til fase 3 i region Hovedstaden, eller retter manglen på opslag og udtrykker ønske om, at der bliver en ensartet ordning i forhold til fase 3 supervisorer. Det ville være ønskværdig med en besættlse i forhold til kvalifikationer. Helena nævner at problemet med at der ikke findes kvalitetskriterier for supervisorer, men problemstillingen bør stiles til DSAM. Længere diskussion om emnet. Forslag til at det også diskuteres, når der bliver møde mellem supervisorerne i region Sjælland og i Hovedstadsområdet til april. Det vil være ønskværdigt med regulære stillingsopslag til fase 3 supervision. Vi enes om at vi skal forsøge at udarbejde de kvalitetskriterier, der bør være gældende. Bestyrelsen vil evt. henvende sig til DSAM og diskutere den manglende implementering af fase 3 supervision i 3 regioner af fase-3 supervision. En flyer er ved at blive udformet, drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.
3.Beretning fra udvalg:
I det forløbne år har der blot været et ad hoc udvalg vedrørende seminaret i forbindelse med generalforsamlingen. Benedicte plæderer for at der oprettes et regulært kursusudvalg. Jette Schiødt og Torben Mahneke vil gerne deltage sammen med Benedicte. Der foreslås at udvalget også arbejder med ideer til lægedage.
Hjemmesideudvalg: Helena fortsætter som hjemmesideredaktør.
4.Indkomne forslag: nævnt ovenfor, iøvrigt ingen nævnte forslag.
5.Kassererens beretning, årsregnskab og budgetforslag
Hjemmesideudgifter kommenteres, og der var underskud på Klitgården. Efter først udsendte regnskab er kassebeholdning nu større efter at sidste indbetaling af tredje seminar på supervisoruddannelsen har fundet sted. Det skal undersøges nogle kursister ikke har betalt til Klitgården seminaret 2011. Kasseren vil undersøge om kursusarrangører kan få adgang til  Lægernes Pensionsbank mhp kvitteringer for indbetaling. Kvitteringer for indbetaling kræves af og til og har krævet mere arbejde af Gunnar. Revisoren havde ikke revideret regnskabet, da han havde overset en vedhæftet regnskabsoversigt. Fremtidig regnskabspraksis og revision drøftes. Procedurer ved kursusregnskab skal præciseres. Den kursusansvarlige skal aflevere færdigt regnskab til kasserer og vurdere at alle kursusdeltagere får betalt. Faste udgifter skal budgetteres. Kurser skal balancere i sig selv. Budgettets for indeværende år drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Årsregnskabet godkendes herefter.
6.Kontingent for 2012
Fastsættes fortsat til 400 kr., men forventes at stige næste år.
7.Valg til bestyrelsen og suppleanter
Benedicte Müller udtræder som bestyrelsesmedlem og bliver valgt i stedet som suppleant. Gunnar Axelgaard, Jacob Olsen, Helena Nielsen og Tove Mathiesen fortsætter som regulære bestyrelsesmedlemmer. Chantal Teisen-Simony og Benedicte  bliver således suppleanter sammen med Torben Mahneke, som ligeledes indtræder som suppleant.
8.Valg af formand: Jørgen Strøbech genvælges for 2 år, ved næste formandsvalg skal ny formand opstilles.
9.Valg af revisor: Erik Paulli vil gerne være revisor og revisorsuppleant bliver Søren Kaltoft
11.Eventuelt: Der foreslås vigtige oplysninger på hjemmeside fra kassereren.
Torben diskuterer bogen Medicinsk Kommunikation, hvor der udførligt omtales én supervisionsmetode, mens andre metoder omtales sparsomt. Ved en eventuel revision af bogen var der flere, der gerne ønskede at bidrage.

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011

Referat af generalforsamling 23-03-2011.

Dirigent Torben Mahneke, referent Mette Ulsø

Formandens beretning
Formanden gennemgik kortsigtede og langsigtede tiltag der gøres for at gøre selskabet synligt i forhold til omverdenen, og øge medlemstallet.
I øjeblikket søges etableret kontakt til netværket omkring det landsdækkende netværk af efteruddannelsesvejledere og de almenmedicinske uddannelseskoordinatorer. Der arbejdes på at få taletid på deres årlige landsdækkende møder.
I region Sjælland er der årsmøde for tutorlæger, hvor selskabet også er repræsenteret.
Bogen med titlen ”Lægen som lægemiddel” er blevet genoptrykt og kan erhverves på MPL’s forlag.
Afholdelse af 2 årlige seminarer. Se nedenfor under beretning fra udvalg.
Ny hjemmeside. Se nedenfor under beretning for udvalg.
Internationalt arbejde. Se nedenfor under beretning fra udvalg.
Uddannelse af nye supervisorer. Se nedenfor under beretning fra udvalg.
Formandens beretning vil blive udsendt i sin helhed, som et nyhedsbrev på hjemmesiden.

Beretning fra udvalg
Uddannelsesudvalg ved Benedicte
Der afholdes 2 årlige seminarer. Det ene som halvdagsmøde før generalforsamlingen om
aftenen. Det andet som internatkursus på Klitgården i Skagen 8-10.september.. Nærmere oplysninger om dette kursus vil være at finde på hjemmesiden.

Hjemmesideudvalg ved Jørgen, Benedicte, Gunnar og Helena
Hjemmesiden er ved at tage form. Webadressen er www.samtaleogsupervision.dk
Alle medlemmer opfordres til at besøge hjemmesiden og komme med tilbagemeldinger og henvise interesserede til hjemmesiden. Hjemmesiden skal være det forum hvor alle nye tiltag og aktiviteter offentliggøres. Man vil arbejde på at medlemmer får en e-mail hver gang der foregår noget nyt på hjemmesiden.

Internationalt arbejde: Tove og Jørgen:
Jørgen berettede om den forestående ”First international Bailint groupleaderchip Conference”, som er i København/Valby d. 2804 – 3004. Der er 45 tilmeldte og det er et forløb, hvor alle deltagere forudsættes at være med i hele forløbet. Fokus vil være på gruppelederrollen som supervisor i en Balint gruppe. Der er 9 danske deltagere. Yderligere information findes på hjemmesiden.

Supervisionsuddannelsen ved Jørgen, Tove og Søren Kaltoft.
Der har foreløbigt meldt sig 7 deltagere. Man forstiller sig, at det skal være en ”slow open” gruppe, hvor der en gang om året kan optages nye medlemmer i uddannelsesforløbet. Man vil i uddannelsen lægge vægt på at kursisterne i forløbet har deres egen supervisionsgruppe, så de kan blive superviseret på eget medbragt materiale i undervisningen. Uddannelse er 3 gange årlig fra torsdag eftermiddag til lørdag middag og tager 3 år.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Kasserers beretning
Der er nu overskud på kurser, væsentlig pga. nedsættelse af lærerhonorar.
Der er et budget på 20,000 kr. næste år som er det indkomne medlemskontingent, og
udgifter for 2011 skal balancere med dette.
Revisors kommentar er, at regnskabet er bedre end sidste år, men det er betænkeligt at medlemstallet er dalende. Regnskab for 2010 og budget for 2011 lægges ud på hjemmesiden.

Kontingent 2011
400 kr. for medlemmer og 200 kr. for ikke medlemmer.

Valg til bestyrelsen og suppleanter
Tove Mathiesen er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg.
Chantal Theisen-Simony, Jacob Olsen og Mette Ulsø er på valg som suppleanter og modtager genvalg. Anette Mønster modtager ikke genvalg.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Søren Kaltoft genvælges som revisor og Lars Kongsøre genvælges som revisorsuppleant.

Eventuelt
Bestyrelsens medlemmer vil forsøge at få en kontaktperson i hver region.
Pjece på hjemmesiden, som kan printes ud og gives til yngre læger og hvem man ellers måtte møde på sin vej som er interesserede i selskabet og hvad det kan byde på.
Forslag om 2 årlige seminarer udover klitgården. Det ene måske i forbindelse med årsmøde for andre netværk.

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling 27. marts 2009 kl. 18.30 på DSB’s kursuscenter i Knudshoved

Til stede: Helena Nielsen, Anette Mønster, Gunnar Axelgaard, Benedicte Müller, Tove Mathiesen, Bodil Dalsgård Bech, Chantal Teisen-Simony, Søren Kaltoft, Anette Malling, Mette Ulsø, Astrid Rugager Vase, Jørgen Strøbech, Jan-Helge Larsen.

1. Valg af dirigent

Helena blev valgt som dirigent.

2. Valg af referent

Jan-Helge blev valgt som referent.

3. Formandens beretning

Formandens beretning kort:

 1. Siden sidste generalforsamling har der været 4 bestyrelsesmøder. Der har været 3 udvalg: Kursusudvalg og udvalg for standarder for supervision i almen praksis. Samt oversættelse af Bendix bøger.
 2. Tove og Erik Pedersen har anbefalet at indledning og kapitel 1 af Lægen som lægemiddel skulle oversættes. I forbindelse med omtalen af bogen Lægen som lægemiddel, fortæller Søren Kaltoft historien bag. Der var et ønske om genstart af et dansk Balintselskab. Ved den internationale Balintkongres i Budapest 1996 havde Søren Kaltoft deltaget og forespurgt de andre nationale Balintselskaber, hvordan de havde gjort, og de havde foreslået: Start en uddannelse! Herefter blev planerne lagt for DSAMs 3-årige supervisoruddannelse (1997-2000), som reelt blev til en Balintgruppelederuddannelse. For at være med som hovedunderviser havde Lars Thorgaard betinget sig, at uddannelsesforløbet blev samlet og dokumenteret i en bog. Det blev starten af Sostrup projektet. I november 2000 blev et nyt Det danske Balintselskab dannet og Helena stillede op til formandskabet.
 3. Vedrørende anmeldelse af Lægen som lægemiddel har Erik Paulli givet tilsagn om at anmelde den til Månedsskrift for praktisk lægegerning.
 4. Der har været 3 elektroniske nyhedsbreve, redigeret af Helena.
 5. Kurset på Klitgården blev afviklet med god deltagelse.
 6. International Balint konference i Holland med deltagelse af Helena og Gunnar.
 7. På Lægedage 2008 var 2 supervisionsworkshops. For fase 3 supervisions interesserede havde Trine Boiesen og Jette Malinovsky: Supervision et nødvendigt gode. For hele praksis havde Helena sammen med Jette Malinovsky og Vibeke Thorsen: Tarzan eller blæksprutte?
 8. Formanden havde arbejdet ihærdigt på at få arrangeret 2 symposier, en fishbowl og daglige Balintgrupper til Nordisk kongres 13.-16. maj 2009. Desværre blev det kun til ét symposium fredag eftermiddag.
 9. Martin Munk og Henrik Hother Sørensen skal sammen med 2 praktiserende læger i Norge lave en workshop om gruppearbejde og supervision i specialeuddannelsen.
 10. Med de internationale gæster er Helena i gang med at planlægge et arrangement lørdag eftermiddag på Kommunehospitalet, hvor John Salinsky bl. a. vil komme med et oplæg, der vil være en fishbowl efterfølgende, og der vil blive arrangeret en middag i byen herefter.
 11. Balint kongressen i Rumænien blev omtalt.
 12. Vedr. hjemmesiden forespurgte formanden om andre ville arbejde med det. Jan-Helge sagde, at han gerne ville lære det.
 13. Der var 59 betalende medlemmer i selskabet og man havde foreslået et kontingent på 350 kr. Nedsat kontingent for YL.

4. Beretning fra udvalg

a. Kursusudvalg

Holdt 3 møder siden sidste generalforsamling. Retningslinier for kursets virke og økonomi. Udvalgets kommissorium står beskrevet i nyhedsbrevet. Udvalget vil tilstræbe at afholde 2 kurser årlig. Visioner for fremtidigt arbejde ud fra selskabets historie, men åbenhed for andre kurser, dog relevante for almen praksis. Heller ikke kurser i kognitiv terapi skal udbydes, da det udbydes andetsteds. Vigtigt er at det også er relevant for yngre medlemmer. Emner som kriser, supervision, vedligeholde supervisor færdigheder, Bendix og Balint metoder, samt temakurser som fx dagens seminar om tilknytningsforstyrrelser blev nævnt. Årlig temadag i marts. Der blev udtrykt ønske om udvidelse af kursus og sammenhæng med fase-3 supervisorernes kursus.

Mentalisering blev ligeledes nævnt som emne.

Endvidere blev der foreslået, at der blev lavet links på hjemmesiden til fx Dansk selskab for klinisk hypnose, Dansk psykiatrisk selskab.

b. Udvalg for standarder for god supervision

Udvalget har mødtes 3 gange og indsnævret opgaven til Standarder for gruppesupervision i almen praksis. Det var ikke gruppens opgave at beskrive de forskellige supervisionsformer, men at beskrive hvilke færdigheder supervisor skal have og hvad man kan forvente at fokusere på i sådanne grupper. Det anbefales af generalforsamlingen, at der følger referencer og en litteraturliste med. Foreløbigt udkast er uddelt til deltagerne på generalforsamlingen, kommentarer bedes indsendt senest 17/5 til enten Helena, Jørgen eller Jan-Helge.

c. Bendix bøger

Begge bøger er udgivet på Lægeforeningens forlag, er udsolgt og både forlaget og arvingerne har ikke noget imod udgivelse, måske via nettet? Hvor findes de udenlandske udgaver? Helena lover at sende en reference til den engelske udgave af Din nervøse patient.

5. Indkomne forslag

a. Vedtægtsændring i henhold til udsendt forslag. Vedtaget.

6. Kassererens beretning, herunder årsregnskab og budgetforslag

Regnskab udleveret på generalforsamlingen. Der var et underskud på årets regnskab på ca. 25.000. Der ydes 5.000 kr./internationalt møde 2 gange årlig. Regnskabet godkendt på betingelse af at bestyrelsen bestræber sig på at der bliver balance.

7. Fastsættelse af kontingent

Fastsættelse af kontingent: 400 kr. og 200 kr. for YL.

8. Valg af formand

Helena (formand) (på valg næste år)

9. Valg af den øvrige bestyrelse og suppleanter

 Da der var 3, der ønskede at opstille til bestyrelsen, som regulære bestyrelsesmedlemmer, valgte generalforsamlingen at acceptere 1) at der kunne være 3 suppleanter 2) at Benedicte ændrede sin rolle fra regulært bestyrelsesmedlem til suppleant, for at både Jørgen og Jan-Helge kunne blive fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer. Dette blev gjort af den grund at Jan-Helge havde givet udtryk for gerne at ville stille op som næstformand. Hvem af Jørgen eller Jan-Helge, der regulært skulle overtage Benedictes plads blev afgjort ved lodtrækning.

Medlemmer af bestyrelsen således:

 • Gunnar (kasserer) (på valg næste år)
 • Jørgen
 • Jan-Helge (på valg næste år)
 • Tove genvalgt

Suppleanter:

 • Anette
 • Benedicte fra bestyrelsesmedlem til suppleant
 • Mette

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Søren Kaltoft havde egentlig ønske om at fratræde, men fortsatte da der ikke var andre om buddet. Lars Kongsøre blev genvalgt in absentia.

11. Eventuelt

Punktet om Nordisk kongres for almen medicin 2009 og særligt arrangement i tilslutning hertil, var omtalt i formandsberetningen

Under eventuelt præsenterede Helena spørgsmålet om, hvorvidt det ville være nogen fordel for selskabet at blive et regulært videnskabeligt selskab under Dansk medicinsk selskab. Det blev overladt til drøftelse i bestyrelsen fremover.

Mødet sluttede 20.40.

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008

Referat fra Generalforsamling i Selskab for samtale og supervision i almen praksis den 17.1.08, Knudshoved.

Til stede var Benedicte Müller, Astrid Rugager Vase, Bodil Dalsgård Bech, Kaj Sparle Christensen, Jens Ginnerup, Anette Mønster, Tove Mathiesen, Henrik Lund Jacobsen, Chantal Theisen-Simony, Jan-Helge Larsen, Søren Kaltoft, Lars Thorgaard, Jørgen Strøbech, og Helena Nielsen.

1. Valg af dirigent

Helena Nielsen, fmd. bød velkommen og Lars Thorgaard blev valgt til ordstyrer og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt.

2. Valg af referent

Jan-Helge Larsen blev valgt til referent.

3. Formandens beretning

Helena gennemgik sin beretning:

 1. Der var afholdt 3 bestyrelsesmøder. Annette Davidsen var trådt ud af bestyrelsen og Benedicte Müller var trådt ind i stedet. Helena takkede Annette Davidsen for sin gode indsats i bestyrelsen.
 2. Kursusudvalget ved Erik Pedersen, Benedicte Müller og Anette Mønster havde skrevet et forslag til kommissorium.
 3. Der var udsendt to nyhedsbreve og Helena havde søgt at uddelegere opgaver til medlemmerne. Det ville være ønskeligt med bidrag fra flere medlemmer. Der skulle udarbejdes en folder om selskabet. Helena var web-redaktør, men ønskede gerne jobbet overdraget til en anden.
 4. Erik Paulli havde skrevet om de første Bendixgrupper og Lars Thorgaard vil skrive om de første Balintgrupper, han har været involveret i. Jørgen Strøbech havde anmeldt Tove Mathiesen og Erik Pedersens kursus på Klitgården.
 5. Næste generalforsamling den 27.3.2009 – kunne måske lægges i forbindelse med årligt møde med fase-3 supervisorerne?
 6. Helena fortalte om den internationale Balintkongres i Lissabon og WONCA kongressen i Paris. I 2009 holdes den internationale Balintkongres i Rumænien.
 7. Helena havde arrangeret en session på Lægedage “Fra mesterlære til gruppesupervision”, hvor Søren Kaltoft og Jan-Helge Larsen demonstrerede hhv. Balint og Vindues supervision – Søren ville godt have sessionen gentaget dog med længere tid til rådighed. Lars Thorgaard og Annette Davidsen havde arrangeret en session om det gode læge-patient forhold og komplikationer med titlen: Samtaleterapi i almen praksis – hvad er det?
 8. Helena udtrykte ønske om, at der igen kom indslag fra selskabet både på WONCA og lægedage.
 9. Jørgen Strøbech fortalte, at han havde indsendt et forslag til lægedage 2008 om læge-patientrelationen, og uddelte sit oplæg.
 10. Helena gennemgik de tre vedtægtsændringer, som alle blev vedtaget. Indkaldelser til generalforsamlingen vil fremover foregå på e-mail.

4. Beretning fra udvalg

Anette Mønster fremlagde et forslag til kommissorium for kursusudvalget. Tove Matthiesen satte spørgsmålstegn ved, om det var et egentlig kommissorium, da retningslinier for indhold og rammer, tidsfrister, budgetter mm. ikke var nærmere beskrevet.

Søren Kaltoft foreslog at man reflekterede over udkastet og sendte sine kommentarer til bestyrelsen.

Chantal pegede på at betydningen af, at alle de fire metoder som indgår i fase-3 supervisionen får plads i selskabet, men at Balint metoden er grundlæggende.

Helena gav udtryk for at hun var åben for flere metoder end Balint og Bendix.

Søren K. anførte, at et kommissorium ikke må være begrænsende.

Jørgen Strøbech med flere påpegede vigtigheden af at kursus- eller seminarbeskrivelsen blev formuleret, så vi kunne får fat i andre end selskabets medlemmer, med temaer, der tager udgangspunkt i de problemer læger møder.

Søren K. havde et forslag om at skrive en kasuistik til Månedsskriftet.

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag, men drøftelse af diverse emner:

Jørgen Strøbech havde skrevet et oplæg til Lægedage 2008 om “læge-patient-relationen” – omdelt på mødet.

Der var 80 eks. tilbage af bogen “Lægen som lægemiddel”, som endnu ikke var anmeldt i månedsskriftet, men fint i Sverige. Den var blevet trykt i alt i 1.000 eks. Flere havde forespurgt kolleger, om de ville anmelde bogen til Månedsskriftet, men endnu uden held. Chantal Teisen-Simony lovede at anmelde den. I øvrigt blev det diskuteret, hvordan kendskabet til bogen kunne udbredes, og der blev bl.a. fremført ønske om trykning af måske 1.000 flyers. Hvis Månedsskriftet fremover ikke vil trykke et nyt oplag, ville der være den mulighed at de afgav rettighederne til Selskabet.

Erik Pedersen er i gang med at aftale en genoptrykning af Torben Bendix bøger.

Helena havde fået trykt en artikel om supervision i november nr. af Månedsskriftet og flere var på vej, også fra Jan-Helge Larsen og Carsten Albers.

6. Kassererens beretning, herunder årsregnskab og budgetforslag

Søren Kaltoft fremlagde regnskabet på vegne af Gunnar Axelgaard som måtte gå pga. sygdom i familien. Revisoren glædede sig over det overskuelige regnskab. ‘Søren Kaltoft fremsætter på ny forslag om, at der udarbejdes budgetplan for det kommende år af bestyrelsen.’.

De 30.000 kroner, der kom fra bogens redaktører, burde efter forslag fra Lars Thorgaard indsættes på en særlig konto til en ordentlig rente, Lars Thorgaard og Søren Kaltoft lovede at fremkomme med forslag til beløbets anvendelse.

7. Fastsættelse af kontingent

Kontingent fastsattes atter til 300 kr.

8. Valg af formand

Formanden, var ikke på valg, men blev takket for den store indsats hun havde ydet indtil nu.

9. Valg af den øvrige bestyrelse og suppleanter

Helena Nielsen, Tove Matthiesen og Anette Mønster var ikke på valg. Benedicte Müller blev valgt ind i bestyrelsen. Der var blevet rettet henvendelse til Jens Gerhard Jensen, suppleant, men han havde ikke reageret, og kunne således ikke genopstilles. Der var herefter 2 ledige suppleantpladser. Som suppleanter valgtes: Jan-Helge Larsen og Jørgen Strøbech

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Gunnar Axelgaard fortsatte som regnskabsfører, Søren Kaltoft som revisor og Lars Kongsøre som revisor suppleant.

11. Eventuelt

Jørgen S. foreslog, at man arbejdede på at opstille standarder for supervision, hvilket blev bifaldet fra flere. Det er delvis manglende også i de psykoterapeutiske uddannelser. Lars T. foreslog at de nyvalgte suppleanter arbejdede med på det. (Jfr. akkrediteringsprocessen i HS, Det danske kvalitetsprojekt, Claus H. Jacobsens (red.) bog supervision af psykoterapi, GABU og IGA – supervisoruddannelser, Dansk selskab for psykoanalytisk gruppeterapi, akkreditering for Balint gruppeledere – det skal være teorineutralt, men hvad skal være opfyldt?)

Mødet startede kl. 18.30 og sluttede kl. 20.15

Referent: Jan-Helge Larsen

Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2007

Referat af generalforsamling i Selskab for Samtale og Supervision i almen praksis afholdt den 23.2.2007 klokken 16 i Århus (flyttet fra Silkeborg grundet vejrlig).

Til stede: Tove Mathiesen (TM), Erik Pedersen (EP), Helena Nielsen (HN), Annette Davidsen (AD), Gunnar Axelgaard (GA), Jan-Helge Larsen (JHL), Lars Thorgaard (LT) og Benedicte Müller (BM).

1. Valg af dirigent

LT vælges til dirigent

2. Valg af referent

BM vælges til referent.

3. Formandens beretning

Formandens beretning (HN):

 1. Siden sidste generalforsamling er der afholdt 5 bestyrelsesmøder.
 2. Seminarer: Den 14. – 16. september 2006 blev der afholdt et seminar på Klitgården i Skagen med Bendix supervision, mens et medlemsseminar den 22.-23.2.07 måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger.
 3. International kontakt: HN og AD mødtes i marts 2006 med engelske uddannelseslæger i København og deltog i juni i møde i det britiske Balintselskab. TM deltog i oktober 2006 i bestyrelsesmødet i det internationale Balintselskab i Paris.
 4. Undervisning: En del af selskabets medlemmer har været engageret i supervisorkurset for praktiserende læger, der skal undervise amanuenser i den nye specialeuddannelse i almen medicin. DSAM står for kurset, HN og JHL er kursusledere, sidste delkursus afvikles i marts 2007, de første amanuenser er klar dette år, men først i 2008 er der tilstrækkeligt mange amanuenser til at supervisionen går i gang.
 5. HN er webmaster for selskabets hjemmeside, og der er kontakt til professionel for at få fremstillet et logo. Professionelt styret hjemmeside har været overvejet (TM).
 6. Bogen Lægen som lægemiddel er endnu ikke anmeldt i Månedsskriftet – der skal rykkes – og først i Ugeskriftet efter at LT havde arbejdet en del for sagen.
 7. Der har været en artikel om Selskab for Samtale og Supervision i Practicus.
 8. Der er sidst udkommet nyhedsbrev i oktober 2006.
 9. EP vil undersøge genoptrykning af Bendix’ bog Din nervøse patient, der er solgt i 30.000 eksemplarer og oversat til flere sprog.
 10. En del af deltagerne i DSAMs supervisorkursus har indmeldt sig i selskabet. Det overvejes med tiden at lave et supervisionskursus i Selskabets regi – i lighed med uddannelsen 1997-2000.
 11. LT og Søren Kaltoft har i deres egenskab af redaktører for bogen Lægen som lægemiddel fra Månedsskriftets forlag fået tilbudt et beløb, i alt 30.000 kroner, som honorar efter at bogen har solgt bedre end antaget – den var trykt i 500 eksemplarer. Pengene er efter redaktørernes ønske gået til Selskabet – dog står de hos DSAM indtil Selskabet har fået et SEnummer, hvilket er undervejs med GA s hjælp.
 12. LT mener, at tiden er inde til at skrive et brev til Månedsskriftets forlag om kommende indtægter for bogen, idet rettighederne til denne tidligere blev vedtaget at være Sostrupgruppens. LT vil skrive et oplæg til brevet sammen med SK og sende til Selskabets bestyrelse, som herefter sender det redigerede forslag tilbage, evt efter at have konsulteret en jurist.

4. Beretning fra udvalg

Ingen udvalg, der kan aflægge beretning.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen har ønsket drøftet, om et flertal af bestyrelsesmedlemmerne fortsat skal være praktiserende læger som det står i vedtægterne. Det foreslås, at ordlyden ændres til ‘speciallæger i almen medicin med klinisk erfaring’, og at dette forslag til vedtægtsændring fremlægges ved næste generalforsamling.

Bestyrelsen ønsker at nedsætte et kursusudvalg og diskutere kommisorium for dette. Det vil ikke kræve ændring af vedtægter. Kursusudvalgets medlemmer behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen. LT, EP, JHL og BM stiller sig til rådighed .

Udvalget skal ifølge oplægget ‘planlægge 2 kurser om året’, hvilket ændres til ’tilstræber at afholde mindst 2 kurser om året.’ Kurserne skal omhandle emner nævnt i selskabets formålsparagraf, specielt supervision af patientkontakten i almen praksis.

Udvalget skal udarbejde budget for arrangementer, som skal godkendes i bestyrelsen.

Det foreslås endvidere, at meddelelser og indkaldelse til generalforsamling sendes ud per mail – og per brev til de medlemmer, der ikke har mailadresse. Dette forslag suppleres med, at medlemmerne skal bekræfte modtagelse af mail.

6. Kassererens beretning

Kassererens beretning, herunder årsregnskab og budgetforslag: Regnskabet godkendes. Revisor (SK) accepterer genvalg. Der er fremsendt kommentarer til regnskabet.

7. Fastsættelse af kontingent

Selskabet skal nu betale fuldt kontingent til det internationale Balintselskab IBF, og det er besluttet, at der fremover kan sendes to medlemmer til møderne. Dette er grundlaget for forslag om at øge kontingentet til 300 kroner årligt. Generalforsamlingen godtager dette.

Der er nu 59 medlemmer i selskabet, nogle forsvandt i tilslutning til sammenslutningen af de to selskaber, mens andre er kommet til i forbindelse med supervisorkurset.

8. Valg af formand

Formand HN genvælges med applaus.

9. Valg af den øvrige bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsen sammensættes, idet Erik Pedersen ikke modtager genvalg. EP takkes for indsatsen. Annette Mønster nyvælges, er ikke til stede grundet vejrlig, men har accepteret. TM, GA og AD fortsætter, TM efter genvalg. Suppleanter genvælges , BM og Jens Gerhard Jensen er på valg, sidstnævnte har ikke gjort indsigelse.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor SK genvælges, jf pkt 5, Lars Kongsøre, revisorsuppleant, genvælges- har ikke gjort indsigelse.

11. Eventuelt

LT Ønsker at de penge, der tilflyder Selskabet fra bogen Lægen som lægemiddel, bliver anvendt efter en fundats, som bestyrelsen vil udforme efter behørig drøftelse. Støtte til yngre lægers uddannelse til supervisorer er et af formålene, de to redaktører ønsker nævnt. BM nævner reklame for bogen som et område, der også kunne tilgodeses. En festlig fælles godkendelse af fundatsen kunne arrangeres for Sostrupgruppe og Selskabets medlemmer.

Det drøftes, hvad man kan gøre for at undgå aflyste kurser grundet få tilmeldinger. Rettidig annoncering er et af punkterne, men også længden af kurset kan være medvirkende. Der kunne tænkes kurser, der starter med fælles samvær om aftenen og herefter varer hele næste dag. Man kunne forestille sig et årligt forårsseminar på et fast tidspunkt i lighed med møderne på Klitgården, så man kunne disponere på forhånd.

Det drøftes, om der skal arrangeres fælles kurser med kursisterne fra DSAMs supervisorkursus. Bestyrelsen vil diskutere dette.

Med hensyn til indhold kunne ‘Lægen som lægemiddel’ bære et seminar, ligeledes kunne Bendix’ bog bruges. Det nævnes, at der ikke skal være for mange forskellige emner.

JHL nævner, at selskabets vedtægter i §6 mangler noget: ‘At medvirke til uddannelse, træning og forskning i konsultationsprocessen.’ Det omformuleres efter drøftelse til:’ At fremme forståelsen for og træningen i den almenmedicinske konsultation og konsultationsprocessen’. Dette skal drøftes i bestyrelsen og fremlægges næste år til generalforsamlingen.

Genralforsamlingen beder bestyrelsen tilgodese geografisk fordeling i bestyrelsen fremover. Der er opstået en ny situation efter at TM har fået en stilling i Jylland efter tidligere at være bosat i København.

Det nævnes, at der skal ske en opdatering vedrørende fungerende grupper.

Efter taksigelser til de aktive deltagere især fra bestyrelsen afsluttes mødet.

3.3.07 BM

Stiftende generalforsamling den 25. november 2005

Stiftende generalforsamling til 
Selskab for samtale og supervision i almen
praksis den 25. november 2005

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Etablering af nyt selskab: Selskab for samtale og supervision i almen praksis
 4. Beslutning om navn
 5. Beslutning om vedtægter
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse samt suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Referat

Referat fra stiftende generalforsamling i Selskabet for samtale og supervision i almen praksis afholdt d. 25/11 05. I mødet deltog 15 personer. Generalforsamlingen afholdtes i henhold til den udsendte dagsorden.

1. Gunnar Axelgaard valgtes til dirigent.

Vedtægterne for det nye selskab, som man var enige om at danne, drøftedes ud fra det tilsendte forslag. Især på 2 områder var der diskussion, dels om selskabets navn og dels om formålsparagraffen. Om selskabets navn var der forskellige meninger, specielt om ordet “samtale” versus ordet “samtalebehandling”. Et flertal gik ind for at bevare ordet “samtale” som oprindeligt foreslået, bl. a. med henvisning til, at man her sætter fokus på læge / patientforholdet. Man enedes tillige om at undgå ordet “psykoterapi” og i stedet skrive “psykologiske behandlingsmetoder”, fordi ordet psykoterapi snævert defineret refererer til et specielt begreb, som netop har været officielt diskuteret i relation til anvendelsen at betegnelsen psykoterapeut.

Vedtægterne blev herefter vedtaget med følgende ordlyd:

§ 1 Selskabets navn

Selskabet for samtale og supervision i almen praksis. Det internationale navn er: The Danish Balint Society. Selskabet er tilsluttet det internationale Balintselskab, The International Balint Federation.

§ 2 Selskabets dannelse

Ved selskabets dannelse sammensluttes de to selskaber: Bendixselskabet for psykoterapeutisk samtale og Det danske Balintselskab, idet det er et ønske at videreføre og udvikle Michael Balint’s og Torben Bendix’s ideer.

§ 3 Selskabets hjemsted

Selskabets hjemsted er den til enhver tid siddende kasserers adresse.

§ 4 Selskabets stiftelse

Selskabet etableres pr. 1. januar 2006.

§ 5 Selskabets vedtægter

Er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. november 2005.

§ 6 Selskabets formål er

 1. at fremme forståelsen af læge/patient forholdet
 2. at fremme forståelsen for betydningen af den terapeutiske samtale
 3. at fremme praktiserende lægers kendskab til psykologiske behandlingsmetoder og at fremme træning i samtalebehandling
 4. at fremme praktiserende lægers uddannelse og træning i at supervisere praktiserende kolleger, yngre læger under uddannelse til almen praksis samt andre faggrupper i primærsektoren
 5. at medvirke til at udvikle kvalitetskriterier for supervision
 6. at støtte initiativer til forskning i samtale og supervision i almen praksis
 7. at fremme praktiserende lægers kendskab til supervision i almen praksis og
 8. at medvirke til at etablere supervisionsgrupper
 9. at fastholde og udbygge det internationale samarbejde vedrørende samtale og supervision i almen praksis bl. a. ved medlemskab af Det Internationale Balintselskab, www.balintinternational.com

§ 7 Målgruppe

Selskabet henvender sig primært til læger, men optager også andre autoriserede behandlere fra social- og sundhedssektoren.

§ 8 Medlemskab

Som medlemmer optages autoriserede behandlere fra alle professioner i social- og sundhedssektoren. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Medlemskab gælder for 1 år ad gangen og fornys ved betaling af det årlige kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen

§ 9 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 5 personer valgt blandt de aktive medlemmer.
 2. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.
 3. Flertallet af bestyrelsen skal være praktiserende læger.
 4. Mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne skal have erfaring som supervisor.
 5. Selskabets formand vælges af generalforsamlingen for 2 år.
 6. Formandens funktionsperiode kan forlænges i yderligere 2 år ved genvalg.
 7. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges ligeledes for 2 år og afgår skiftevis med 2 i ulige år og 2 i lige år, første gang efter foretagen lodtrækning.
 8. Genvalg kan finde sted.
 9. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
 10. Straks efter den stiftende generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en kasserer og en sekretær.
 11. Den af bestyrelsens midte udpegede formand stiller sin post til rådighed ved ordinært formandsvalg på førstkommende ordinære generalforsamling efter selskabets stiftelse.

§ 10 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamlingen holdes 1 gang årligt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Beretning fra udvalg
 5. Indkomne forslag
 6. Kassererens beretning, herunder årsregnskab og budgetforslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand
 9. Valg af den øvrige bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel til alle medlemmer. Kontingentet opkræves 1 gang årligt, således at opgørelse af medlemstal og økonomi kan foreligge til generalforsamlingen. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. Den stiftende generalforsamling vedtog, at kontingentet det første år er kr. 250.

§ 11 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun finde sted ved en generalforsamling, hvor

ændringsforslagene har været udsendt i forvejen til alle medlemmer og når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 12 Opløsning af selskabet

Selskabet kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvis forslaget er på dagsordenen og hvis ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for følgende dagsorden:

 1. Ophør af foreningen
 2. Anvendelse af foreningens formue

§ 13 Hæftelse

Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid selskabet tilhørende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Ovenstående vedtægter blev vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling d. 25. november 2005. Det tages til referat, at de opløste selskabers formuer indgår i det nye selskab.

Under punktet eventuelt advokerede Søren Kaltoft for at bestyrelsen skal arbejde på at gøre opmærksom på selskabets dannelse. Jette Schjødt foreslog, at der arbejdes på at etablere en supervisionsseance i forbindelse med Lægedage.

På generalforsamlingen valgtes følgende til bestyrelsen:

 • Anette Davidsen
 • Helena Nielsen
 • Erik Pedersen
 • Tove Matthiesen
 • Gunnar Axelgaard

Som suppleanter valgtes:

 • Benedicte Müller
 • Jens Gerhard Jensen

Som revisor valgtes:

 • Søren Kaltoft

Revisorsuppleant

 • Lars Kongsøre

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 • Helena Nielsen, formand
 • Gunnar Axelgaard, kasserer
 • Sekretærfunktionen varetages indtil videre af bestyrelsen

Den 25. november 2005.

Referenter:

Benedicte Mûller & Helge Bønløkke

Bestyrelsen afholder sit første møde den 7/1 2006.

Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Samtale og Supervision logo

Følg os


© 2020 Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis  |  Reventlowsgade 22, 1651 Kbh. V. |  lavet af: IT-Datateknik