Skip to main content

Ordinær generalforsamling i Selskab for Samtale og Supervision 2024

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes 1 gang årligt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Beretning fra udvalg
 5. Indkomne forslag
 6. Kassererens beretning, herunder årsregnskab og budgetforslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand
 9. Valg af den øvrige bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 1. juni og den indkaldes med mindst 6 ugers varsel til alle medlemmer. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Regnskabet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Sted: Kaløvig Center, 

Tidspunkt: Lørdag d. 6. april 2024 kl. 13 til ca. 15.

Deltagere: Alle selskabets medlemmer er velkomne

Tilmelding (af hensyn til bestilling af kaffe og kage): Senest 1 uge før til selskabets sekretær: Dorthe Pedersen: samtaleogsupervision@gmail.com.